Privacy beleid

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicurepraktijk en een cliënt waarop Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicurepraktijk “Op Goede Voet”

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de pedicurepraktijk komt mag Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen (=48 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de pedicurepraktijk.. Verhinderingen Telefonisch doorgegeven en niet per SMS of mail, daar deze niet altijd op tijd worden gelezen.

4. Betalingen

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de beautysalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant / PIN. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet pedicurepraktijk “Op Goede Voet” vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan pedicurepraktijk “Op Goede Voet” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klanten registratie formulier. Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. U vind hier de privacy verklaring.

6. Geheimhouding

Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk “Op Goede Voet” verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Zie ook